NÔNG THÔN MỚI
Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương
16/08/2021 12:00:00

Chiều ngày 16/8/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trung triển khai Kế hoạch số 73/KH-MT ngày 12/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương tới Ban công tác Mặt trận thôn để trực tiếp lấy ý kiến đại diện hộ gia đình. Kế hoạch nêu rõ:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ hoàn thành xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương trên địa bàn huyệnNam Sách phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do MTTQ huyện và các xã chủ trì thực hiện.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

Việc lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, phải đảm bảo các tiêu chí cơ bản về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dươngtrên địa bàn huyện Nam Sách thể hiện thông qua Phiếu. Mẫu phiếu do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát hành(các mẫu phiếu lấy ý kiến phải được đóng dấu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương ở góc phía trên bên trái của Phiếu).

2. Hình thức lấy ý kiến

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện thống nhất tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp bằng phiếu tại các hộ gia đình.

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các thôn trực tiếp lấy phiếu.

3. Cách thức lấy ý kiến

Các bước lấy ý kiến:

Thời gian thực hiện các bước lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2021 và hoàn thành trước ngày 29/8/2021 cụ thể như sau:

- Bước 1: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì triển khai, hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đến Ủy ban MTTQ các . Thời gian ngày 15/8/2021.

- Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTMvà các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp triển khai, hướng dẫn việc lấy phiếu; phân bổ phiếu cho các xã thực hiện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hướng dẫn, tổ chức cho Ban công tác Mặt trận ở các thôn, khu dân cư tiến hành lấy ý kiến tại các hộ gia đình.Thời gian ngày 16/8/2021.

- Bước 3: Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu tại các hộ gia đình; hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình.Thời gian từ ngày 17/8 - 21/8/2021.

- Bước 4:Tổng hợp kết quả:

+ Ngày 22/8/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

+ Từ ngày 24/8 - 25/8/2021: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đơn vị mình và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. (Theo mẫu gửi kèm)

+ Từ ngày 26/8 -28/8/2021: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp kết quả và làm báo cáo chung của toàn tỉnh gửi về Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lưu ý: Ngoài số liệu tổng hợp chung, Báo cáo tổng hợp kết quả ý kiến người dân cần phân tích rõ các nội dung người dân "chưa hài lòng" còn cao, nêu địa chỉ cụ thể, để kiến nghị chính quyền và các ngành chức năng giải quyết và trả lời bằng văn bản nói rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, chuyển về MTTQ tổng hợp để phục vụ cho việc thẩm định của Trung ương và trả lời ý kiến khi người dân thắc mắc đối với việc hài lòng về xây dựng NTM của tỉnh).

4. Đánh giá kết quả hài lòng của người dân

Từ câu hỏi số 01 đến câu số 14 phải đạt từ 70% và câu hỏi câu số 15 phải đạt từ 80% trở lên so với số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

5. Địa bàn và tỷ lệ lấy ý kiến

- Địa bàn lấy ý kiến: Tổ chức lấy ý kiến ở 100% các thôn trên địa bàn các xã (không lấy ý kiến đối với các khu dân cư của thị trấn).

- Tỷ lệ lấy ý kiến đối với hộ gia đình: Phải đảm bảo đạt tối thiểu 10% so với tổng số hộ gia đình của thôn.

Lưu ý: chọn hộ gia đình lấy ý kiến theo cách chọn ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự danh sách các hộ gia đình do cấp xã quản lý theo đơn vị từng thôn.

6. Công khai kết quả, đóng dấu phiếu, lưu giữ phiếu lấy ý kiến và báo cáo kết quả

6.1. Công khai kết quả lấy phiếu:

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải được công khai trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong vòng 10 ngày kể từ ngày Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

- Trong thời gian công khai kết quả lấy ý kiến, nếu có ý kiến thắc mắc của người dân thì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có trách nhiệm trả lời.

6.2. Đóng dấu phiếu và lưu giữ phiếu:

- Phiếu do Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đóng dấu.

- Việc lưu giữ phiếu do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lưu giữ. Thời gian lưu trữ hồ sơ trong vòng 03 năm kể từ khi có quyết định của Thủ tướng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết toàn văn Hướng dẫn tại đây:
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1133
Trước & đúng hạn: 1133
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 05:14:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 45,817