THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 9/2022
05/09/2022 08:33:15

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NAM TRUNG

 
   


Số: 15/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Nam Trung, ngày 25 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 9 năm 2022

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013. Chủ tịch UBND xã phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch xã như sau:

TT

Người tiếp dân

Chức vụ

Ngày-tháng tiếp

1

Nguyễn Văn Bền

Chủ tịch UBND xã

Thứ 2(05/9/2022)

2

Vũ Hồng Hạnh

Văn phòng

Thứ 2(05/9/2022)

3

Hoàng Thị Toàn

Địa chính – XD-MT

Thứ 2(05/9/2022)

4

Nguyễn Văn Bền

Chủ tịch UBND xã

Thứ 6(09/9/2022)

5

Vũ Hồng Hạnh

Văn phòng

Thứ 6(09/9/2022)

6

Phạm Huy Giang

Tư pháp - HT

Thứ 6(09/9/2022)

7

Nguyễn Văn Bền

Chủ tịch UBND xã

Thứ 6(16/9/2022)

8

Vũ Hồng Hạnh

Văn phòng

Thứ 6(16/9/2022)

9

Hoàng Thị Toàn

Địa chính – XD-MT

Thứ 6(16/9/2022)

10

Nguyễn Văn Bền

Chủ tịch UBND xã

Thứ 6(23/9/2022)

11

Vũ Hồng Hạnh

Văn phòng

Thứ 6(23/9/2022)

12

Phạm Huy Giang

Tư pháp - HT

Thứ 6(23/9/2022)

13

Nguyễn Văn Bền

Chủ tịch UBND xã

Thứ 6(30/9/2022)

14

Vũ Hồng Hạnh

Văn phòng

Thứ 6(30/9/2022)

15

Hoàng Thị Toàn

Địa chính – XD-MT

Thứ 6(30/9/2022)

Chủ tịch UBND xã yêu cầu trong phiên tiếp dân của Chủ tịch xã phải có cán bộ trực tiếp dân thường xuyên và cán bộ tiếp dân định kỳ, cùng các đơn vị khác có liên quan khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);

- Thanh tra huyện(B/c);

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Trưởng các ngành đoàn thể;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Bền

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2397
Trước & đúng hạn: 2397
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 04:45:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0